FRO.LU is under Development
+1 Stimme
459 Aufrufe
Betrefft Waalen fir Europa Parlament am Juni 2024 a mei speziell Leit matt duebeler Nationaliteit, dei vun LU plus een aanert EU Land:

Wei kann verhennert ginn dass Persounen mat duebeler Nationaliteit (LU plus een aanert EU Land)

zwee Mool zu de Waalen convokeiert ginn? Eemol vu Letzebuerg vun deer Gemeng wou se wunnen, an eemol vun den Autoriteiten aus deen aanere Land? 

Ginn Wielerleschten teschent den EU Länner oofgeglach, notamment bei Leit mat duebeler Nationaliteit? 

A wei engem Land duerfen, oder souguer “mussen” am Fall vun Waalpflicht, dei Leit da wielen? 

Bescht Greiss
in Affaires étrangères et européennes von | 459 Aufrufe

1 Kommentar

Gudde Moien,


Merci fir dës Froen. 


Et kann een 2x zu den Wale convocéiert ginn, et dierf een awer nëmmen op 1 Plaz wielen.

EU legislation from 1976: “No one may vote more than once in any election of representatives to the European Parliament.”


Wou een wielt, kann een sech eraussichen. All d'Länner hunn dofir verschidde Prozeduren: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2023/754620/EPRS_ATA(2023)754620_EN.pdf


2018 gouf dann nogebessert, fir e.a. doubel Votten ze verhënneren: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180628IPR06818/parliament-backs-a-modernised-eu-electoral-law


Säitdeem muss all Land 6 Wochen virun den EU Walen ufänken Donnéen auszetauschen.Falls soss nach Froen zu dësem Thema sinn. Zéckt net.


Mat frëndleche Gréiss,

Bitte logge dich ein oder melde dich neu an um die Frage zu kommentieren.

Wilkommen auf FRO.LU - Hier können Sie ihre parlamentarische Anfrage vorschlagen. Die Abgeordneten Sven CLEMENT, Marc GOERGEN und Ben POLIDORI werden diese dann offiziel an die Regierung richten. Die Antworten werden daraufhin veröffentlicht und auf FRO.LU publiziert.